تحلیل رابطه غیر خطی بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت با سودآوری و سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری -دانشگاه آزاد اسلامی -واحد کرج

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری حسابداری , واحد دماوند , دانشگاه آزاد اسلامی , تهران, ایران

چکیده

واژههای کلیدپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه غیر خطی بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت با سودآوری و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره زمانی هفت ساله یعنی 1389 تا 1396 انجام گرفته است. نمونه‌های پژوهش حاضر شامل 129 شرکت واجد شرایط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. داده‌ها و مبانی نظری پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه‌ای جمع آوری گردیده است. جهت تحلیل داده‌ها از رگرسیون غیرخطی با استفاده از نرم‌افزارهای اقتصاد سنجی ایویوز و استاتا استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد بین اندازه شرکت با سودآوری و تقسیم سود رابطه معناداری غیرخطی مشاهده گردید، لذا می‌توان با استناد به فرآیند هزینه سیاسی که یکی از اجزای تئوری‌های اثباتی حسابداری است، آن را توجیه نمود. هم چنین دیگر نتایج پژوهش مبنی بر وجود رابطه غیر خطی بین ساختار سرمایه با سودآوری و تقسیم سود می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: اندازه شرکت، سودآوری، سیاست تقسیم سود، ساختار سرمایه.

کلیدواژه‌ها