تاثیر چرخش حسابرس بر کاهش ریسک بالای تقلب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی حسابداری از دانشگاه شهید چمران اهواز، استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد، واحد هشترود، هشترود، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران

چکیده

با توجه به جایگاه و نقش موسسات حسابرسی در تصمیمات استفاده کنندگان، استقلال واقعی حسابرس و کیفیت کار موسسات حسابرسی به عنوان عوامل کلیدی در تهیه گزارش های حسابرسی قلمداد می شوند. به همین دلیل برای افزایش کیفیت کار و حفظ استقلال موسسات حسابرسی، راهکارهای مختلفی از سوی مراجع حرفه ای و صاحب نظران در این حرفه ارائه شده است که یکی از پیشنهادهای مورد توصیه آنان، چرخش منظم موسسات حسابرسی می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر چرخش حسابرس بر کاهش ریسک بالای تقلب به عنوان واکنش اثر بخش در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور از داده های91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396و رگرسیون لجستیک و خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد چرخش اجباری(اختیاری) حسابرس سبب کاهش(افزایش) ریسک بالای تقلب می شود و کاهش ریسک بالای تقلب نیز سبب افزایش حق الزحمه حسابرس در شرکت های مورد مطالعه می شود.

کلیدواژه‌ها