بررسی تطبیقی جریان پژوهش‌های مالی‌رفتاری و اقتصاد‌رفتاری در ایران و جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 مربی، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیرانتفاعی فیض الاسلام، خمینی شهر، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی تطبیقی جریان پژوهش‌های مالی‌رفتاری و اقتصاد‌رفتاری در ایران و جهان است. جامعه آماری این پژوهش مقالات چاپ‌شده در مجله‌های حسابداری، مالی و اقتصاد در زمینه مالی‌رفتاری طی فروردین 1382 تا خرداد 1397 است. دلیل انتخاب سال 1382 چاپ اولین مقاله منتشرشده با واژگان کلیدی مالی‌رفتاری در این سال است. اجرای پژوهش مبتنی بر روش تحلیل محتواست. شیوه جمع‌آوری اطلاعات با تکیه‌بر روش فراتحلیل رجوع به سایت وزارت‌علوم، تحقیقات و فناوری و استخراج لیست مجلات مورد تائید وزارت‌علوم در زمینه‌ی حسابداری، مالی و اقتصاد با واژگان کلیدی مالی‌رفتاری، اقتصاد‌رفتاری، تورش‌رفتاری و سوگیری‌رفتاری است. در نهایت پژوهش‌های منتشرشده داخلی در حوزه مالی‌رفتاری و اقتصاد-رفتاری با انواع تورش‌های‌رفتاری با پژوهش‌های منتشرشده درزمینه مالی‌رفتاری و اقتصاد‌مالی در کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه (نیوزلند)، استرالیا (کانادا)، چین، اسپانیا و اسرائیل طی سال‌های 2015-1967 مقایسه شد. بر اساس یافته‌ها بین پژوهش‌های منتشرشده در حوزه اقتصاد‌رفتاری و حوزه‌ی مالی‌رفتاری 53% و بر مبنای قلمرو زمانی 63% همبستگی وجود دارد و سهم پژوهش‌های مالی رفتاری در ایران42/2% است که نشریه دانش‌سرمایه‌گذاری جزء نشریه‌های پیش‌رو می‌باشد. اولین پژوهش با واژگان‌کلیدی مالی‌رفتاری در ایران در سال 1383 در نشریه تحقیقات‌مالی به چاپ رسیده است. سهم پژوهش اقتصاد رفتاری 32/1% است که نشریه مدیریت‌دارایی‌و‌تأمین‌مالی پیش‌رو است و اولین پژوهش با واژگان‌کلیدی اقتصاد‌رفتاری نیز در سال 1382 در نشریه تحقیقات‌اقتصادی به چاپ رسیده است. نتایج بیانگر این‌نکته است که این حوزه از پژوهش با توجه به اهمیت آن در درک بهتر رفتار بازار مالی و تصمیم‌گیری صحیح بخش اندکی را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها