بررسی رابطه ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و تجدید ارزیابی دارایی های ثابت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران- خیابان شیرازی شمالی- خیابان ملاصدرا- خ حکیم اعظم دانشگاه خاتم

2 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و امور مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

چکیده

چکیده : چکیده : اطلاعات حسابداری در زمینه وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت‌ها نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارد. هرقدر این اطلاعات با کیفیت‌تر باشند، تصمیمات بهتری گرفته می‌شوند. تصمیم‌گیری صحیح نیازمند اطلاعاتی است که بیانگر واقعیت و منطبق بر وضع موجود باشند. یک راه بالابردن کیفیت اطلاعات و تطبیق آن با واقعیت، تجدیدارزیابی داراییهای شرکتها است. با توجه به قانون اخیر معافیت مالیاتی تجدیدارزیابی در ایران و استقبال شرکت‌ها، تلاش شد تا دلایل تجدیدارزیابی مدیران بررسی شود. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت-شرکتی و تجدیدارزیابی دارایی‌های ثابت است. فرضیه ها با انتخاب یک نمونه متشکل از 113 شرکت (678 سال-شرکت) در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1396 آزمون شده است. نتایج بیانگر آنست که بین دوگانگی مدیرعامل و عضو هیات مدیره و تجدیدارزیابی(در سطح احتمال 90درصد) رابطه منفی معناداری وجود دارد. بین دیگر متغیرهای حاکمیت‌شرکتی از قبیل تمرکز مالکیت، استقلال هیئت‌مدیره، کیفیت حسابرسی، درصد سهام شناور آزاد و رتبه‌بندی کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی و تجدیدارزیابی رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج همچنین نشان می دهد در سطح احتمال 99 درصد بین متغیر زیان انباشته و تجدیدارزیابی داراییها رابطه ای مثبت و معنادار برقرار است.

کلیدواژه‌ها