بررسی آرای حسابرسان در مورد نقش آنان در پیشگیری، کشف و گزارش تقلب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قم.قم

2 عضو هیئت تحریریه

3 دانشگاه علامه طباطبائی.تهران.ایران

چکیده

امروزه مبارزه با تقلب، پیشگیری، کشف و گزارش تقلب در شرکت‌ها، بیش از هر زمان دیگری، بدل به دغدغه جدیدی در دنیا شده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی آرای حسابرسان درباره مسئولیت‌های مربوط به پیشگیری، کشف و گزارش تقلب است. برای رسیدن به این اهداف، ابتدا از دانسته‌های آنان درباره تقلب پرسیده شده و سپس برداشت‌های حسابرسان داخلی و مستقل نسبت به مسئولیت‌های آنان برای پیشگیری، کشف و گزارش تقلب، مقایسه و بررسی می‌شود.در این پژوهش، آرای حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل در راستای پاسخگویی به دو فرضیه ارائه و باهم مقایسه می‌شود. نمونة آماری، شامل 99 نفر حسابرس داخلی و 110 نفر حسابرس مستقل است و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است. نتایج پژوهش نشان داد که حسابرسان شرکت‌کننده در تحقیق به میزان متوسط از دانسته‌های خود درباره تقلب رضایت دارند و بین برداشت حسابرسان داخلی و مستقل نسبت به مسئولیت‌های آنان برای پیشگیری، کشف و گزارش تقلب، تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها