رابطه بیش ارزیابی سهام و خطر سقوط قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

3 مربی و عضو هیئت علمی، گروه حسابداری، واحد زاهدشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدشهر، ایران

چکیده

بیش ارزیابی سهام به معنای این است که ارزش بازار سهام، بالاتر از ارزش واقعی آن بوده و یکی از مسائلی است که از ارائه اطلاعات نامناسب ناشی می‌شود. خطر سقوط قیمت سهام نیز تغییری بااهمیت و غیر‌معمول منفی در قیمت سهام است که در بازار همه‌گیر بوده و بدون وقوع یک حادثه مهم اقتصادی، روی می‌دهد. درنتیجه، مطالعه آن ضرورت دارد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بیش ارزیابی سهام و خطر سقوط قیمت سهام است. برای سنجش بیش ارزیابی سهام از الگوی رودز- کروپف و همکاران و برای بررسی خطر سقوط قیمت سهام از دو عامل چولگی منفی بازده سهام و نوسان پایین به بالا استفاده شد. دوره زمانی مطالعه سال‌های 1390 تا 1394 و نمونه برگزیده متشکل از 79 شرکت است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش نیز از روش رگرسیون حداقل مربع‌های معمولی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که پس از کنترل اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بازده حقوق صاحبان سهام، بین بیش ارزیابی سهام و خطر سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و می‌توان ادعا کرد که با افزایش بیش ارزیابی سهام، خطر سقوط قیمت سهام افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها