بررسی و تبیین ضعف کنترل داخلی بر چسبندگی هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری. دانشگاه غیر انتفاعی پرندک .پرندک .ایران

2 استاد یار ،کروه حسابداری ،موسسه غیر انتفاعی پرندک

چکیده

فرض اساسی در حسابداری مدیریت این است که میزان تغییرات در هزینه ها هم آهنگ با افزایش یا کاهش حجم فعالیت و به یک نسبت است. با توجه به تئوری های بیان شده در خصوص رفتار هزینه ها، تغییرات هزینه تنها به میزان تغییرات در سطح فعالیت وابسته است و این تغییرات بصورت متقارن صورت می گیرد. شواهد بدست آمده از تحقیقات اخیر این تئوری را زیر سوال برده و مسئله چسبندگی هزینه ها را به معنای پاسخ نامتقارن هزینه ها به تغییرات فعالیتهای شرکت را مطرح و اثبات می کند. چسبندگی هزینه موضوع مهمی در تحقیقات حسابداری و اقتصاد است و ادبیات نشان داده است که چسبندگی هزینه نمی تواند از انگیزه های مدیران جدا شود. هدف سیستم کنترل داخلی سازمان، ارائه اطمینان معقول به مدیریت اجرایی است که هدفهای مشخص شده برای عملیات و برنامه ها دست یافتنی اند. با توجه به اهمیت بررسی رفتار هزینه ها جهت برنامه ریزی های آتی شرکتها،این پژوهش به بررسی و تبیین ضعف کنترل داخلی بر هزینه های فروش، اداری و عمومی، و بهای تمام شده، پرداخته شده است.جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادرتهران در بازه زمانی 1396-1391، بروی 139 شرکت اجرا گردید دراین پژوهش از دادهای پانل (تابلویی)با اثرات ثابت استفاده شده است و از تجزیه و تحلیل داده ها شرکت با استفاده از رگرسیون چندمتغیره . نتایج پژوهش نشان داد ضعف کنترل داخلی بر چسبندگی هزینه ها تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها