طراحی الگوی عوامل موثر بر رفتارهای کاهنده‌ی کیفیت حسابرسی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشوری

2 استادیار، گروه حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استادیار، گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور و رئیس واحد

چکیده

موضوع کیفیت حسابرسی از زمان گزارش کمیسیون کوهن که توسط انجمن حسابداران رسمی آمریکا در سال 1978 منتشر شد و انگیزه‌های اساسی تحقیقات مرتبط با آن، توجه ویژه‌ای را به خود جلب نموده است. این مقاله، به تبیین رفتارهای کاهنده‌ی کیفیت حسابرسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انجام آنها پرداخته و مدلی برای وضعیت موجود در حرفه حسابرسی ارائه می‌دهد. برای ارائه مدل، در گام نخست، با استفاده از مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق، مؤلفه های پژوهش شناسایی شده است و در گام دوم، برای تأیید مؤلفه‌های مربوطه از 5 نفر خبره دانشگاهی و 21 نفر از حسابداران رسمی نظرسنجی بعمل آمده است. برای استخراج میزان میانگین اهمیت عوامل اثرگذار (سازمانی و فردی) بر رفتارهای مزبور از نسبت روایی محتوا (CVR) استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هر دوی عوامل فردی و سازمانی در ابعاد مختلف بطور نسبی در انجام رفتارهای (حرفه ای و غیر حرفه ای) کاهنده‌ی کیفیت حسابرسی نقش ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها