مدیران مالی و استقلال حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکترا حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، مازندران، تنکابن، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رویکرد مدیران مالی از مفهوم کلیدی استقلال حسابرس می پردازد. برای بررسی دیدگاه مدیران مالی از این مفهوم کیفی، با در نظر گرفتن هفت شاخص مرتبط با استقلال حسابرس از تاثیر دو عامل اصلی (سابقه کاری و میزان تحصیلات) بر استقلال حسابرس استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه های توزیع شده بین مدیران مالی شرکت های ایرانی در سال 1395 جمع آوری گردیده است. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 239 نفر تعیین شد و نمونه گیری نیز به روش تصادفی ساده صورت گرفت. این پژوهش درگروه پژوهش های پیمایشی می باشد و به منظور تعیین متغیرهای زیر مجموعه از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل، تحلیل واریانس و آزمون ناپارامتریک فریدمن انجام گرفته است. به طور کلی نتایج بیانگر این است که جامعه حسابرسی شونده الزاماً برداشت یکسانی از کلیدی ترین ویژگی حسابرسی مستقل یعنی استقلال ندارند و نظر مدیران مالی با سوابق کاری و تحصیلات مختلف در مورد عوامل موثر بر استقلال حسابرس متفاوت است.

کلیدواژه‌ها