بررسی رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی و ناهنجاری اقلام تعهدی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 9-28

مسعود طاهری؛ محمدرضا نیکبخت


تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد بانکها

دوره 1، شماره 3، آذر 1396، صفحه 9-38

محسن خوش طینت پاک نیت؛ امید امیدی نژاد؛ امین بهراملوفرد


رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه

دوره 2، شماره 01، خرداد 1397، صفحه 9-26

علی یوسفی؛ رضوان حجازی


تاثیر مالکیت نهادی بر تمکین مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 02، شهریور 1397، صفحه 9-33

مینا ابوحمزه؛ شهناز مشایخ؛ محمد مهدی میرزایی عباس آباد


بررسی دقت الگوریتم های هیوریستیک و رگرسیون خطی لوجیت در پیشبینی نوع اظهارنظر حسابرس مستقل

دوره 1، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 39-73

محمدرضا عباس زاده؛ محسن مفتونیان؛ مایده بابایی کلاریجانی؛ مرتضی فدائی


بررسی تأثیر سرمایه فکری بر سودآوری شرکت‌های بیمه

دوره 2، شماره 01، خرداد 1397، صفحه 27-43

امیرحسین سیف زرگر؛ لیلا زمانی


تاثیر خطرپذیری و فرهنگ‌سازمانی بر سیاست‌بدهی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 29-50

حمید محمودآبادی؛ حسین رجب دری؛ علی خلیفه شریفی


بررسی رابطه‌ی متقابل عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان 3SLS

دوره 2، شماره 02، شهریور 1397، صفحه 35-55

اسفندیار ملکیان کله بستی؛ سعید طهماسبی خورنه؛ محسن حسن نتاج کردی


رابطه بین اقلام تعهدی و اظهارنظر حسابرسی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 37-64

آیدا مالکی دیزجی؛ نظام الدین رحیمیان؛ محمدتقی تقوی فرد


نظریة نمایندگی و تمکین مالیاتی شرکتی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 75-98

بهمن قادری؛ پرویز پیری؛ مجید آخوندی


بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و میزان رقابت در بازار محصول

دوره 2، شماره 01، خرداد 1397، صفحه 45-71

محمدرضا نیکبخت؛ حمیدرضا گنجی؛ حسن حیدری


رابطه بین نوع حسابرس مستقل و چسبندگی هزینه ها

دوره 1، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 51-72

سید علی حسینی؛ اعظم بیک بشرویه


بررسی تاثیر جزء نقدی سود برپایداری سود و بازده سهام

دوره 1، شماره 3، آذر 1396، صفحه 77-98

فرزانه یوسفی اصل؛ شعله باقری پرمهر؛ منصوره فهیمی


بررسی رابطه بین مدیریت ریسک ( عدم اطمینان محیطی) و ارزش شرکت با تأکید بر نقش ویژگی‌های هیئت مدیره و کمیته حسابرسی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 99-121

محمد رضا مهربان پور؛ سیدحسام وقفی؛ مهناز آهنگری؛ علی فیاض