پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی (JNRAA) - شماره جاری