کلیدواژه‌ها = ساختار سرمایه
1. رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه

دوره 2، شماره 01، بهار 1397، صفحه 9-26

علی یوسفی؛ رضوان حجازی


2. بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و میزان رقابت در بازار محصول

دوره 2، شماره 01، بهار 1397، صفحه 45-71

محمدرضا نیکبخت؛ حمیدرضا گنجی؛ حسن حیدری


شماره‌های پیشین نشریه