کلیدواژه‌ها = مدت تصدی مدیرعامل
1. رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه

دوره 2، شماره 01، بهار 1397، صفحه 9-26

علی یوسفی؛ رضوان حجازی


شماره‌های پیشین نشریه