نویسنده = مایده بابایی کلاریجانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دقت الگوریتم های هیوریستیک و رگرسیون خطی لوجیت در پیشبینی نوع اظهارنظر حسابرس مستقل

دوره 1، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 39-73

محمدرضا عباس زاده؛ محسن مفتونیان؛ مایده بابایی کلاریجانی؛ مرتضی فدائی