نویسنده = حمید فرهادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر مدیریت سود بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت ها

دوره 1، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 93-116

حمید فرهادی؛ رضوان حجازی